Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
22022
page-template-default,page,page-id-22022,stockholm-core-2.1.8,tribe-no-js,select-theme-ver-7.7,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22428
Title Image

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις 3

Άρθρο 2. Διοικητική Υποστήριξη. 3

Άρθρο 3. Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ. 3

Άρθρο 4. Διδακτικό Προσωπικό. 5

Άρθρο 5. Χορήγηση Μεταπτυχιακού Τίτλου και Διάρκεια Σπουδών. 5

Άρθρο 6. Προκήρυξη θέσεων και προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων φοιτητών. 6

Άρθρο 7. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών. 7

Άρθρο 8. Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 7

Άρθρο 9. Έναρξη Μαθημάτων. 10

Άρθρο 10. Αναστολή φοίτησης 10

Άρθρο 11. Δομή και Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών. 11

Άρθρο 12. Παρακολούθηση μαθημάτων και επίδοση φοιτητών. 12

Άρθρο 13. Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης 14

Άρθρο 14. Μαθησιακά Αποτελέσματα. 15

Άρθρο 15. Επαγγελματικές Δεξιότητες και Ικανότητες 15

Άρθρο 16. Τέλη Φοίτησης και Κοινωνική Μέριμνα. 17

Άρθρο 17. Υλικοτεχνική Υποδομή. 18

Άρθρο 18. Διάρκεια Λειτουργίας 18

Άρθρο 19. Διαδραστική Εκπαιδευτική Ενημέρωση. 18

Άρθρο 20. Διάχυση της Επιστημονικής Γνώσης 18

Άρθρο 21. Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 19

Άρθρο 22. Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών. 20

Άρθρο 23. Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής και Επιστημονικής Σταδιοδρομίας 20

Άρθρο 24. Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού. 20

 

 

Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις

 

1.1. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), στην γνωστική περιοχή της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων (MSc in Management of Educational Organisations).

 

1.2. Οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές αναλύονται
παρακάτω, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του
συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία ρυθμίζονται
είτε από την κείμενη νομοθεσία ή παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις
από το νόμο, είτε ρυθμίζονται με εισηγήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
(Σ.Ε.) και της Συνέλευσης των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων του ανωτέρω Π.Μ.Σ., και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Άρθρο 2. Διοικητική Υποστήριξη

Την διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει η γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 3. Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ όπως προβλέπονται από τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/4-8-2017)) είναι: (α) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (β) η Γενική Συνέλευση του τμήματος, (γ) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, (δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και (ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

3.1. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το θεσμικό πλαίσιο, ειδικώς σε άλλα όργανα.

 

3.2. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι αρμόδια για την έγκριση των εισηγήσεων και προτάσεων της Συντονιστικής             Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., τον ορισμό των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, την απονομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις.

 

3.3 Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου-συναφούς γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται από τη ΓΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Από την Γ.Σ. ορίζεται και ο αναπληρωτής του Διευθυντή της Συντονιστικής Επιτροπής. Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών για θέματα σπουδών.

 

3.4 Οι αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής είναι οι εξής:

 • Εισηγείται προτάσεις για το Π.Μ.Σ.
 • Προτείνει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών και των εξεταστικών επιτροπών
 • Εισηγείται την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων
 • Προτείνει τις επιτροπές επιλογής και εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Γνωμοδοτεί σχετικά με το ύψος των διδάκτρων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Καθορίζει και προτείνει με απόφασή της προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.
 • Προτείνει τον αριθμό των υποτρόφων.
 • Εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
 • Ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, καθώς και την τριμελή εξεταστική επιτροπή της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή.
 • Προτείνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
 • Αποφασίζει σχετικά με την αναστολή φοίτησης.
 • Προτείνει την παράταση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Εξετάζει αν ο/η εκάστοτε υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 • Υλοποιεί τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ, ελέγχει το ύψος των δαπανών, καθορίζει τον τρόπο καταβολής των τελών φοίτησης (πληρωμή σε δόσεις) και καθορίζει με απόφασή του οποιαδήποτε αμοιβή.
 • Καταρτίζει την προκήρυξη επιλογής υποψηφίων.

 

3.5       Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και εισηγείται στη Γ.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο παρών εσωτερικός κανονισμός.

 

3.6 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της,

β) εισηγείται θέματα της αρμοδιότητας της Σ.Ε., για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Σ.Ε.,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,

ε) παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

στ) συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Π.Μ.Σ., παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ελέγχει το ύψος των δαπανών, εκδίδει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών,

ζ) υπογράφει και διακινεί τη σχετική αλληλογραφία, τις εντολές πληρωμών και κατανέμει τα εισερχόμενα στα αρμόδια μέλη ΕΠ του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4. Διδακτικό Προσωπικό

4.1. Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου-συναφούς αντικειμένου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της.

Στη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π../Ε.Π. άλλων Ιδρυμάτων καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επικουρικό έργο στη διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται σε επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες ή αντίστοιχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/1980.

Άρθρο 5. Χορήγηση Μεταπτυχιακού Τίτλου και Διάρκεια Σπουδών

5.1. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (MSc in Management of Educational Organisations).

 

5.2 Με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης χορηγείται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

5.3 Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την προϋπόθεση απόκτησης ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

 

Άρθρο 6. Προκήρυξη θέσεων και προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων φοιτητών

 

6.1.      Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
ανακοινώνει στον Τύπο και στο διαδίκτυο προκήρυξη, όπου καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.

β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.

γ) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.

δ) Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

ε) Η ημερομηνία της συνέντευξης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

στ΄) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη η οποία διευκολύνει τη διαδικασία της καλύτερης επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

6.2.      Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

6.3 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Βεβαίωση Καλής Γνώσης Ξένης Γλώσσας
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές (Προαιρετικά).
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ είναι:

 • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIΕC, TOEFL, κ.ά.).
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.
 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (πχ Αγγλικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.)

Άρθρο 7. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών

 

7.1. Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης.

 

7.2 Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8. Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

 

8.1 Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

 

8.2 Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

8.3 Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, β. επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτική εμπειρία, δ. δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια. Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο επιλογής και στη συνέντευξη πραγματοποιείται στην κλίμακα 0-10. Ειδικότερα, η βαθμολόγηση στα κριτήρια επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική εμπειρία γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας Βαθμός
0-2 1
2-4 2
4-6 3
6-10 5
10-15 7
15-20 9
20-… 10

 

Έτη Εκπαιδευτικής Εμπειρίας Βαθμός
0-2 1
2-4 2
4-6 3
6-10 5
10-15 7
15-20 9
20-… 10

 

Για την βαθμολόγηση των υποψηφίων σε δημοσιεύσεις και επιστημονικές εργασίες θα χρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας

 

Δημοσιεύσεις και Επιστημονικές Εργασίες Βαθμός
Καμία 0
Πρακτικά Συνεδρίων ή Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους 4 – 6 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά 6 – 7 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά 8 – 9 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών
Πρακτικά Συνεδρίων και Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά (Ελληνικά και Διεθνή) Επιστημονικά Περιοδικά 9 – 10 ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών

 

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων είναι

Α) Βαθμός Πτυχίου 25%, Β) Επαγγελματική Εμπειρία 10%, Εκπαιδευτική Εμπειρία: 10%, Επιστημονική Δραστηριοποίηση:15%, Συνέντευξη: 40%.

Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων στα κριτήρια και οι βαρύτητες στα κριτήρια μπορούν να αλλάξουν μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ και έγκριση από την Γ.Σ. του τμήματος.

 

8.4 Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα.

 

8.5. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

 

8.6 Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο ομάδες διδασκαλίας.

 

8.7. O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

 

8.8 Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

 

8.9. Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

 

8.10. Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την 16.5 παράγραφο του παρόντος κανονισμού και το Ν 4485/2017 εισηγείται προς την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης.

Άρθρο 9. Έναρξη Μαθημάτων

 

Τα μαθήματα αρχίζουν το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται εκάστοτε από τη Συντονιστική Επιτροπή και ανακοινώνεται από αυτήν. Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.

Άρθρο 10. Αναστολή φοίτησης

 

10.1.    Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, άδεια
αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής
του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, για
αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης
διάρκειας του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο
από ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα ή σε περίπτωση ανάλογης χρονικά επαγγελματικής μετακίνησης. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 10.2 του παρόντος Κανονισμού.

 

10.2.    Φοιτητής που επαναλαμβάνει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθήσει τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία
δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο
μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν
επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του
χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο φοιτητής που επαναλαμβάνει τη
φοίτησή του, όπως και οποιοσδήποτε άλλος φοιτητής του Π.Μ.Σ., δεν μπορεί να δηλώσει περισσότερα από τα μαθήματα που έχουν ορισθεί ανά εξάμηνο. Δεν μπορεί επίσης να αναλάβει θέμα διπλωματικής εργασίας χωρίς να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που προβλέπονται (Α΄ και Β΄). Στην αναστολή δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 11. Δομή και Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

 

11.1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που ορίζονται από το Π.Μ.Σ. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή.

 

11.2 Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομένως είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

11.3.Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα και εξάμηνο σπουδών ως εξής.

 

Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods) 7
2 Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Management of Educational Organisations) 8
3 Οικονομικά της Εκπαίδευση (Educational Economics) 8
4 Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης (Management Information Systems for Education) 7
  Σύνολο: 30
 

Β’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
 

1

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε Οργανισμούς Μάθησης (Human Resources Development and Learning Organisations) 7
2 Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης (Evaluation of Education) 8
3 Οργανωσιακή Επικοινωνία και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (Organisational Communication and Leadership in Education) 7
4 Καινοτομία   και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (Innovation and Technology in Education) 8
     
  Σύνολο: 30

 

 

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

Διαχείριση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Intercultural Education Management) ( κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

Διοικητική Επιστήμη στη Λήψη Αποφάσεων (Management Science for Decision Making) (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας (Learning Technology Systems) (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

5

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

20

 

Οι φοιτητές στο Γ’ εξάμηνο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δυο από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συγγράφουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Ο τρόπος επιλογής των διπλωματικών εργασιών καθώς και ο κανονισμός εκπόνησής τους περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο διανέμεται στους φοιτητές κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβλέπεται επίσης να παρακολουθούν στη διάρκεια του εκπαίδευσής τους διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής.

 

11.4 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

 • τους τίτλους των υποχρεωτικών μαθημάτων,
 • το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο,
 • τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα επιμέρους περιγράμματα των μαθημάτων και τις εκπαιδευτικές/ερευνητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνεται σε αυτά (βλ. άρθρα 13 και 14 του παρόντος κανονισμού), καθώς και το επίπεδο των αποκτώμενων προσόντων σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • τις πιστωτικές μονάδες για κάθε μάθημα και τις πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλου σπουδών.

 

11.5.    Κάθε μάθημα εκτείνεται στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Αναπληρώσεις μαθημάτων από τους διδάσκοντες επιβάλλεται να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και της Σ.Ε. Η διάρκεια της κάθε εξεταστικής περιόδου ορίζεται σε δύο (2) εβδομάδες.

 

Άρθρο 12. Παρακολούθηση μαθημάτων και επίδοση φοιτητών

 

12.1.    Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές
υποχρεούνται να αποκτήσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Η φοίτηση περιλαμβάνει την επιτυχή επίδοση στα μαθήματα του Π.Μ.Σ και την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Ο γενικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το βαθμό επίδοσης στα μαθήματα και την διπλωματική εργασίας με στάθμιση με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες κατά ECTS και κανονικοποίηση στην κλίμακα 0-10.

 

12.3 Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής έχει δικαίωμα επανεξέτασης. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει δύο φορές στο ίδιο μάθημα, ή σε περίπτωση που αποτύχει σε δύο μαθήματα, η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από εκτίμηση της συνολικής προόδου του φοιτητή, εισηγείται την επανεξέτασή του στα μαθήματα αυτά ή τη διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. Η αναθεώρηση γραπτού διαγωνίσματος είναι δυνατή μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου φοιτητή το οποίο εξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που το μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής απέτυχε, δεν προσφέρεται εκ νέου, μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

12.4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των οκτώ (8) μαθημάτων (α΄ και β΄ εξαμήνου), ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον αντίστοιχο κανονισμό που επισυνάπτεται.

Την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας αναλαμβάνει ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Επιστημονικοί συνεργάτες ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. με πλήρη ακαδημαϊκά προσόντα και τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην έρευνα και τη διδασκαλία σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα θέματα της διπλωματικής εργασίας ανακοινώνονται εγγράφως στη Συντονιστική Επιτροπή προς έγκριση.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή τα μέλη της οποίας πρέπει να έχουν σχετική ειδικότητα με το αντικείμενο και συναφές επιστημονικό έργο.

Το εύρος της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας κυμαίνεται από 35.000 σε 75.000 λέξεις περίπου.

Η επίβλεψη των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες. Ο επιβλέπων καθηγητής δέχεται τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο γραφείο του σε ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί προ τους Φοιτητές. Η διάρκεια της επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι συνολικά τουλάχιστον 8 ώρες (4 ώρες στο γραφείο και 4 ώρες διαδικτυακά) και τηρείται πρωτόκολλο συνεργασίας επιβλέποντα καθηγητή και μεταπτυχιακού φοιτητή και στις δύο περιπτώσεις, το οποίο κατατίθεται με αρ. πρωτοκόλλου στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Κατά τη διάρκεια της επίβλεψης ΜΔΕ διδάσκεται μεθοδολογία έρευνας στην εκάστοτε μελέτη περίπτωσης διάρκειας 5 ωρών. Ο χρονοπρογραμματισμός της 2ωρης διάρκειας επίβλεψης και συνεργασίας εγκρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή κατά τις αντίστοιχες ημέρες διδασκαλίας.

 

12.5 Η αξιολόγηση των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται ως ακολούθως:

α. για τη βαθμολόγηση των ενδιάμεσων εργασιών και των γραπτών εξετάσεων οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των μαθημάτων και β. για την αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών οι επιβλέποντες σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

 

12.6.    Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται το Μ.Δ.Ε., εφόσον:

α) συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων,

β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα (βαθμός επιτυχίας είναι το 5.0 και άνω της κλίμακας 0-10),

γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (βαθμός επιτυχίας: 5.0 και άνω της κλίμακας 0-10). Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, όπως και στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

 

12.7     Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου διενεργείται αξιολόγηση από τους φοιτητές, συμπληρώνοντας ανώνυμα ερωτηματολόγια που συντάσσει η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία προβαίνει και στην αξιοποίησή τους.

 

Άρθρο 13. Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης

 

13.1 Η διδασκαλία και η αξιολόγηση κάθε μαθήματος είναι κατά κανόνα ευέλικτες και εξατομικεύονται από τους διδάσκοντες κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του μαθήματος. Οι μέθοδοι διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαλέξεις, ασκήσεις πράξης, προσομοιώσεις, διαδραστική διδασκαλία, συμμετοχή σε ομάδες, άσκηση ρόλων, εκπόνηση μελέτης (project), πρακτικές εφαρμογές σε Η/Υ. Σεμιναριακή ή φροντιστηριακή υποστήριξη διενεργείται όταν κρίνεται απαραίτητη.

 

13.2 Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών αφορούν ενδεικτικά τη διαμορφωτική ή συμπερασματική αξιολόγηση, τη δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης, τις ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, την επίλυση προβλημάτων, τη γραπτή εργασία, την έκθεση-αναφορά, την προφορική εξέταση, τη δημόσια παρουσίαση.

 

13.3 Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος διανέμεται στην αρχή κάθε εξαμήνου συμπληρωμένο απαραίτητα με τον τρόπο αξιολόγησης και κατάλογο βιβλιογραφίας, ωστόσο βασικές μέθοδοι αξιολόγησης αποτελούν οι τελικές γραπτές εξετάσεις αλλά και το μεικτό σύστημα τελικών γραπτών εξετάσεων και ενδιάμεσων εργασιών.

 

13.4 Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διεξάγεται κοινή συνεδρίαση των μεταπτυχιακών φοιτητών, των διδασκόντων και της Συντονιστικής Επιτροπής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ. Τα πορίσματα της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης προδιαγράφουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας διαρκούς αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων καθώς και των υποχρεώσεων των φοιτητών.

Άρθρο 14. Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

 1. 1 Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ. αφορούν στο σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν. Τα μαθησιακά αποτελέσματα (Μ.Α.) εκφράζουν το τι αναμένεται ότι είναι ικανός ο μεταπτυχιακός φοιτητής να πράττει, όταν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα ή ένα ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών.

 

14.2 Τα μαθησιακά αποτελέσματα συμβάλλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας σχεδιασμού και άσκησης του διδακτικού έργου (διαλέξεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, ατομικές και ομαδικές εργασίες, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά μέσα).

 

14.3 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μετρήσιμα, συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες μορφές αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι επιτυγχάνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, παρέχουν διαφάνεια των προσόντων και συμβάλλουν στη διασφάλιση ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

 

14.4 Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν όσα ο μεταπτυχιακός φοιτητής αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει, μετά το πέρας της μαθησιακής διαδικασίας και της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των αξιολογικών διαδικασιών.

Άρθρο 15. Επαγγελματικές Δεξιότητες και Ικανότητες

15.1 Το Π.Μ.Σ. προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης σύγχρονων και εξειδικευμένων επαγγελματικών ικανοτήτων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που το παρακολουθούν. Αυτές διακρίνονται σε βασικές, γενικές και ειδικές ικανότητες οι οποίες είναι άμεσα σχετιζόμενες με το επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων (generic / transferable competences, subject specific competences).

 

15.2 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ.: α. διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στα επιμέρους γνωστικά πεδία, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών, β. κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες, συνδυάζουν την κατανόηση με την εφαρμογή, έχοντας την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένα πεδία μελέτης και εργασίας, γ. αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, μεταφέροντας την προσλαμβάνουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης ομάδων εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

 

15.3 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ., με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, είναι σε θέση να ασκούν επαγγελματικό έργο, διαθέτοντας, πλην των ανωτέρω ικανοτήτων, τις ακόλουθες ειδικές ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εργασία, τις κοινωνικές συνδιαλλαγές που αναπτύσσονται στο περιβάλλον εργασίας της εκπαίδευσης (οριζόντιες δεξιότητες και ικανότητες):

(α) Διανοητικές-συνθετικές δεξιότητες, στηριζόμενες στην ικανότητα της δημιουργικής σύνθεσης διαφοροποιημένων διαδικασιών, έτσι ώστε να μην απειλείται η συνοχή και η ενότητα της συλλογικής εργασίας, να διευκολύνεται η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες και να εξασφαλίζεται η λειτουργία της ομάδας εργασίας.

(β) Διοικητικές ικανότητες (ικανότητες επιτυχούς λειτουργίας ομάδων εργασίας και δημιουργίας ¨πνεύματος¨ συλλογικής εργασίας, ικανότητες στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων της ομάδας εργασίας, ικανότητες διαμόρφωσης ατομικών σχεδίων εργασίας των στελεχών και συλλογικών σχεδίων δράσης.

(γ) Συμπεριφορικές δεξιότητες και ικανότητες συνεργασίας, στηριζόμενες στην κατανόηση και την αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, την ανάπτυξη τεχνικών επικοινωνίας, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ώστε να προσεγγίζεται και να προάγεται η συμμετοχή όλων καθώς και η διαφάνεια και ειλικρίνεια στις εργασιακές σχέσεις.

(δ) Κοινωνικές δεξιότητες (δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, δεξιότητες παρακίνησης και ενεργοποίησης).

15.4 Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί και μαθησιακοί στόχοι του Π.Μ.Σ. προωθούν τις ακόλουθες δεξιότητες, δυνατότητες και αξίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

(α) Διανοητικές: Ολοκληρωμένη ενσωμάτωση θεωρίας και πράξης στο πεδίο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενοκότερα. Ανάπτυξη γνώσης, ειδικών δεξιοτήτων και κατανόησης βασικών περιοχών του συγκεκριμένου πεδίου. Προσδιορισμός και εκτίμηση προβλημάτων και διατύπωση πιθανής λύσης. Σύνθεση πληροφοριών από πηγές και βάσεις δεδομένων. Πρακτική εφαρμογή μοντέλων στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

(β) Πρακτικές: Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ιδιαίτερα προς το τέλος αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση να έχουν εφοδιασθεί με θεωρητικές γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν εργασίες και να προωθούν λύσεις στο πεδίο της Διοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αποκτούν ικανότητες στην κατανόηση διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή θεμάτων της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων.

(γ) Προσωπικές και κοινωνικές: Να συμμετέχουν με επάρκεια και ισονομία σε ομαδικές εργασίες με αντίστοιχο σεβασμό στους κανονισμούς που τις διέπουν. Να δημιουργούν κίνητρα και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο. Να επικοινωνούν κατάλληλα και να αναπτύσσουν διαπροσωπικές δεξιότητες. Να παρουσιάζουν τις εργασίες τους αποτελεσματικά.

 

Άρθρο 16. Τέλη Φοίτησης και Κοινωνική Μέριμνα

 

16.1 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να διεκδικήσουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα ή φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ερευνητικά Ινστιτούτα.

16.2.    Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να καλύπτονται οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας στα οποία συμμετέχουν. Οι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγησή της.

16.3.    Το ύψος των τελών φοίτησης προσδιορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή με την έγκριση του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ – που περιλαμβάνουν την παρακράτηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (30% επί των συνολικών εσόδων του ΠΜΣ) καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις, Με την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης των Τελών Φοίτησης και την εγγραφή τους, οι φοιτητές θεωρούνται ενταγμένοι στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τους απορρέουν. Η πρώτη δόση μπορεί να καταβάλλεται τμηματικά κατά την εγγραφή και πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η δεύτερη (2η) δόση των τελών Φοίτησης καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου (1ου) εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη (3η) δόση στο τέλος του δεύτερου (2ου) εξαμήνου από της εγγραφής. Τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Η λογιστική διαχείριση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

16.4 Προβλέπεται επίσης η χορήγηση υποτροφιών. Το ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ. Οι υποτροφίες με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατανέμονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία χορηγείται για λόγους αριστείας ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιτυχίας και λαμβάνει ισχυρή μοριοδότηση ενώ τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια. Η δεύτερη κατηγορία χορηγείται για κοινωνικό-οικονομικούς λόγους και μοριοδοτεί ισχυρότερα την οικονομική αδυναμία και την χορηγεί ύστερα από αποδοχή του υποψηφίου για προσφορά δέκα ωρών εβδομαδιαίας ερευνητικής εργασίας. Η τελευταία περίπτωση εμπίπτει πλέον στο ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση. Το ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ή εάν άλλως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ και το μέσο ύψος του φορολογητέου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.

16.5 Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Άρθρο 17. Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθενται οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η υπάρχουσα υποδομή περιλαμβάνει επίσης και τα Εργαστήρια Η/Υ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και τις Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος. Ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 18. Διάρκεια Λειτουργίας

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 19. Διαδραστική Εκπαιδευτική Ενημέρωση

 

Για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών, των αναλυτικών περιγραμμάτων και της προσφερόμενης τεχνογνωσίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές απαιτείται πρώτον, η διαδραστική ενημέρωση των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των μεταπτυχιακών φοιτητών με επιτόπιες ακαδημαϊκές επισκέψεις σε ιδρύματα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής καθώς και σε αντίστοιχες καινοτόμες επιχειρησιακές μονάδες και δεύτερον, η μεταφορά καινοτόμων επιστημονικών απόψεων και νέων οργανωτικό-διοικητικών και οικονομικό-διαχειριστικών μεθόδων ύστερα από πρόσκληση επιστημόνων και καθηγητών υψηλού κύρους της αλλοδαπής ή της ημεδαπής.

Η πρόσκληση και τα έξοδα μετακινήσεων και φιλοξενίας του Διευθυντή, των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των προσκεκλημένων βαρύνουν τον ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του ΠΜΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 20. Διάχυση της Επιστημονικής Γνώσης

 

Ο Διευθυντής, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι, οι διδάσκοντες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να διοργανώνουν επιστημονικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και να δημοσιεύουν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής και της ημεδαπής την παραγόμενη προστιθέμενη επιστημονική γνώση.

Τα έξοδα της διοργάνωσης των ακαδημαϊκών εκδηλώσεων, των μετακινήσεων-φιλοξενίας, και της εγγραφής συμμετοχής σε συνέδρια καλύπτονται από τις προβλεπόμενες σχετικές δαπάνες του προϋπολογισμού του ΠΜΣ.

Άρθρο 21. Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

 

Η Αξιολόγηση των Μαθημάτων και των Διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4485/2017 και τον κανονισμό λειτουργίας των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Μαθημάτων είναι:

 

 • Η Συνάφεια του μαθήματος με το Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Η Επάρκεια της Διδακτέας ύλης σε σχέση με τις απαιτήσεις του αντικειμένου του μαθήματος
 • Η Επάρκεια των Εκπαιδευτικού Υλικού (Βιβλία, Σημειώσεις, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, κλπ)
 • Η επάρκεια υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν για το Μάθημα (Αίθουσες, Εργαστήρια, Λογισμικό, κ.ά.)
 • Η Διαδικασία και οι τρόποι Αξιολόγησης-βαθμολόγησης των Φοιτητών στο μάθημα (Γραπτές Εξετάσεις, Εργασίες, κ.ά)
 • Η Αποτελεσματικότητα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

 

Τα κριτήρια Αξιολόγησης των Διδασκόντων είναι:

 • Η Διδακτική Επάρκεια των Διδασκόντων στο αντικείμενο του Μαθήματος.
 • Η Ικανότητα Μεταφοράς της Γνώσης από την πλευρά του Διδάσκοντος.
 • Η Συνέπεια του Διδάσκοντος στις υποχρεώσεις τους.
 • Τα εκπαιδευτικό μέσα που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (Επάρκεια, Αποτελεσματικότητα).
 • Η Διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο αξιολόγησε τους Φοιτητές στο Μάθημα.

Για την Αξιολόγηση των Μαθημάτων και των διδασκόντων θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Στο τέλος του Εξαμήνου θα διανέμονται στους Φοιτητές ειδικά (Ανώνυμα) ερωτηματολόγια για κάθε μάθημα και διδάσκοντα. Η διαδικασία διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων θα αποτελεί αντικείμενο Διοικητικού Προσωπικού και ενός φοιτητή από το τμήμα που θα επιλεγεί κατόπιν ψηφοφορίας από τους ίδιους τους Φοιτητές. Στη διαδικασία Συλλογής των ερωτηματολογίων δεν θα υπάρχει συμμετοχή των Διδασκόντων και των μελών ΔΕΠ που εμπλέκονται στο Π.Μ.Σ.

Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε βάση Δεδομένων που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιείται η Στατιστική Επεξεργασία των στοιχείων από το επιφορτισμένο για την διαδικασία αυτή Διοικητικό Προσωπικό.

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων θα κοινοποιούνται στην Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και η οποία θα συντάσσει την σχετική Έκθεση Αξιολόγηση σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιείται για τον σκοπό αυτό. Η έκθεση Αξιολόγησης θα συντάσσεται μετά το τέλος κάθε Εξάμηνο και θα αφορά τα μαθήματα πού διδάχθηκαν στο εξάμηνο και τα μέλη ΔΕΠ που ενεπλάκησαν στη διαδικασία. Επιπρόσθετα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίζει για τα μέτρα ή τις δράσεις που θα υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα που αποτυπώνονται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

Η Σ.Ε. θα ενημερώνει και θα κοινοποιεί τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης και την Έκθεση Αξιολόγησης σε όλους του Ενδιαφερόμενους (Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., Φοιτητές, Πρόεδρο του τμήματος και την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του πανεπιστημίου.

Άρθρο 22. Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών

Η τακτική αναθεώρηση του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται κάθε διετία. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. ορίζει επιτροπή αναθεώρησης προγράμματος σπουδών η οποία εισηγείται προς τελική έγκριση στη Γ.Σ.

Άρθρο 23. Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής και Επιστημονικής Σταδιοδρομίας

 

Με απόφαση της Σ.Ε. συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής και Επιστημονικής Σταδιοδρομίας με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τη διατήρηση της απασχολησιμότητας, την εξέλιξη των θέσεων εργασίας, την αλλαγή θέσης στο ίδιο επιχειρησιακό περιβάλλον, τις νέες εργασιακές θέσεις σε άλλο επιχειρησιακό χώρο και τις νέες προσλήψεις καθώς και την επιστημονική, ερευνητική και ακαδημαϊκή εξέλιξη των πτυχιούχων του ΠΜΣ.

Άρθρο 24. Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού

 

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών πραγματοποιείται κάθε διετία. Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συγκεκριμένων άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά από απόφαση της Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. ορίζει επιτροπή αναθεώρησης η οποία εισηγείται συγκεκριμένες τροποποιητικές διατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων/άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της Γ.Σ.